สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติรัฐ ธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 89  โดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรี ในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ และสังคม ให้ความเห็นเกี่ยวกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ แผนอื่นๆ ตามที่กฏหมาย บัญญัติก่อนจะพิจารณา ประกาศใช้ ซึ่งเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการ ประเทศ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ความยุติธรรม และ โปร่งใสเป็นสำคัญ
ในวันที่ 14 มกราคม 2542 รัฐบาล มอบให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 ท่าน ที่เป็นตัวแทนบุคคลจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน สถาบันสันติศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัย สภาทนายความ นักกฎหมายมหาชน กลุ่มผู้หญิง กับ การเมือง รวมทั้งหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการยกร่าง พระราชบัญญัติ สภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับต้นแบบขึ้น เพื่อ เปิดรับฟังความคิด เห็นจากประชาชนทั่วไป และนำมาปรับปรุง ให้เป็นพระราชบัญญัติ สภาที่ปรึกษาฯ ตามความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง

             ในที่สุดร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป

              เมื่อเกิดการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ถูกยกเลิก แม้ว่าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็ตาม แต่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีกฎหมายรองรับอีกชั้นหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ดังนั้น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงยังคงทำหน้าที่ต่อไป

              ซึ่งต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 258 ก็ได้บัญญัติให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในรัฐธรรมนูญอีก ความว่า "มาตรา 258 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้ 

องค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ให้มีสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

 การจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเจตนารมณ์เพื่อ 
- เป็นองค์กรให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่รัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานอย่างอิสระและโปร่งใส 
- เป็นองค์กรให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่รัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานอย่างอิสระและโปร่งใส 
- เป็นองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในรื่องเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน 
- เป็นองค์กรสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก่ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
- เป็นองค์กรมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองและพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com