รายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 1

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 76 ง  วันที่ 7 สิงหาคม 2544) pdf
ดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 สิงหาคม 2544 - 28 สิงหาคม 2548

กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

Chamnan

นายชำนาญ พิมพ์ลอย

PhiNanYa

นางพิณัญญา  สงวนกุล 

Rattana

นางรัตนา  ภูฆัง

BunPheng

นางบุญเพ็ง  รัตนะพันธ์

Charun

นายจรูญ  พงศาปาน

NiPha

นางนิพา  นันตา

Seri

นายเสรี  ต้นวิชา

Rangsan

นายรังสรรค์  ผดุงธรรม

Pramot

นายปราโมทย์  วานิชานนท์

WanChai

นายวันชัย  แสงสุขเอี่ยม

KittiSak

นายกิตติศักดิ์ ลัคนทินวงศ์

Son

นายสน  รูปสูง

Amnuai PinPhiLa

นายอำนวย ปิ่นพิลา

Phak Chinda

นางภัคจินดา  ลังกาฟ้า

Amnuai ThongKok

นายอำนวย  ทงก๊ก

SaRiPho

นางสารีเพาะ  เด็งสาแม


Phitphiphat

นายพิชย์พิพรรธ  ศรีตระกูลรักษ์ ลาออกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2544 โดยประกาศให้ นายชำนาญ พิมพ์ลอย ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 25 ง  วันที่ 19 มีนาคม 2545)
 pdf
 

 

 

end02


กลุ่มการผลิตด้านการอุตสาหกรรม

Sunthon
นายสุนทร  หงษ์คู
Saman
นายสมาน  ทองมา
Anothai
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์
SuThin
นายสุทิน  ภาศิวะมาศ
Pradit
นายประดิษฐ  สุโชคชัยกุล
RangSi
นายรังษี เหลืองวารินกุล
Pricha
นายปรีชา  ส่งวัฒนา
SuphaChot
นายสุภโชติ  นวลปาน
Suraphon
นายสุรพล  ว่องวัฒนโรจน์
Chongrak
นายจงรักษ์  สุพลจิตร์
PhiRa
พันตำรวจโท พีระ  วิชากรกุล
Techa
นายเตชะ  บุณยะชัย
SomChai
นายสมชัย ว่องอรุณ
ChatWaNit
นางสาวฉัตรวนิช  พวงมาลัย
SuNi
นางสุณี  ศรีอรทัยกุล
Sombat
นายสมบัติ  เปรมประภา

SomYot
นายสมยศ  สมวิวัฒน์ชัย

     

SuChat chai

นายสุชาติ  ชัยชนะเลิศวงศ์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 โดยประกาศให้ นายสมยศ  สมวิวัฒน์ชัย ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2546
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 69 ง  วันที่ 23 มิถุนายน 2546)  pdf

 

 

end02
กลุ่มการผลิตด้านการบริการ
KongKrit
นายกงกฤช  หิรัญกิจ
Anan Wo
นายอนันต์  วรธิติพงศ์
Samak
นายสมัคร  เชาวภานันท์
Thaemsin
นายแถมสิน  รัตนพันธุ์
SuWat
นายสุวัฒน์  ทองธนากุล
Sawat
นายสวัสดิ์  แสงบางปลา
SuTham
นายสุธรรม  จิตรานุเคราะห์
SuWanNi
นางสาวสุวรรณี  จริยะพร
PraYut
นายประยุทธ  วาสนาวิน
ThiraWat
นายธีระวัฒน์  อรุณธัญญะ

ToTrakun

นายต่อตระกูล  ยมนาค

PiyaRom
นางปิยรมย์  หมานเหตุ
AraYa
นางอารยา  เพ็งนิติ
LaLiWan
นางลาลีวรรณ  กาญจนจารี
Pi
นายปรีดิ์  บุรณศิริ
SuChat
นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล
Sitthichok
นายสิทธิโชค  ศรีเจริญ
     

 


end02 

กลุ่มในภาคสังคม

RatchaniPhon
นางรัชนีภรณ์  คุปรัตน์
ChaiWat
นายชัยวัฒน์  สุรวิชัย
Yuwadi
นางยุวดี  นิ่มสมบุญ
Sawing
นายสวิง  ตันอุด
Sanan
นายสนั่น อินทรประเสริฐ
SaRot
นายสาโรช  วัฒนสโรช
Ratchani
นางรัชนี  ธงไชย
Chatchai
นายชาติชาย  พุคยาภรณ์
Praphot
นายประพจน์  เภตรากาศ
Wiriya
นายวิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์
SapPhaSit
นายสรรพสิทธิ์  คุมพ์ประพันธ์
WiRa
นายวีระ  เทียมถวิล

Pranom

นางประนอม  จันทรภักดี

PraphaSi
นางประภาศรี  สุฉันทบุตร
SaengChai
นายแสงชัย  โสตถีวรกุล
BunChoet
นายบุญเชิด  เขียวขำ
Banchong
นายบรรจง  บุญรัตน์
Phanat
นายพนัส ไทยล้วน
Tevi
นางสาวเทวี  โพธิผละ
 

 


end02

กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร

SomChet
นายสมเจตน์  จันทวัฒน์
ORaPhin
นางอรพิน  จำปาเนตร
ChoNi
นายจอนิ  โอ่โดเชา
SiriKun
นางศิริกุล  รินฤทธิ์
WiThun
นายวิฑูรย์  เพิ่มพงศาเจริญ
reungchai
นายเริงชัย  ตันสกุล
SuWit
นายสุวิทย์ โพธิราชา
Prasoet
นายประเสริฐ  ตระการศุภกร
WongChan
นางวงจันทร์  วงศ์แก้ว
PhiNan
นางภินันทน์  โชติรสเศรณี
Janewit
นายเจนวิทย์  ขวัญเพชร
Wilai
นางวิไล  ไวยภาษ
Narong
นายณรงค์  จันทรประเสริฐ   
RachaTa
นางวนิดา  กุลกำม์ธร
เปลี่ยนชื่อเป็น “รชต”
Wisut
นายวิสุทธิ์  เจตสันติ์
WiangChai
นายเวียงชัย  ศรีวิพัฒน์

 

 

end02
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

ChiRaYut
นายจิรายุทธ์  วสุรัตน์
Chana RungSaeng
นายชนะ  รุ่งแสง
chompul
นายชุมพล  พรประภา
ThammaRak
นายธรรมรักษ์  การพิศิษฎ์
Chana KasiPha
นายชนะ  กสิภาร์
Wichit NaRanong
นายวิจิตร  ณ ระนอง
Phot
นายพจน์  สะเพียรชัย
WoRaPhong
นายวรพงษ์  รวิรัฐ
Wichit Bun
นายวิจิตร  บุณยะโหตระ
Phaibun
นายไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม
SangZhi
นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์
anan p
นายอานันท์  ปันยารชุน

Chamnian
นายจำเนียร จวงตระกูล

Kriengsak
นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์
   

 

SriSawang
นางสาวศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์ 
ลาออกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2545 โดยประกาศให้ นายจำเนียร จวงตระกูล ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 109 ง  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545pdf

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com