รายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 72 ง  วันที่ 29 สิงหาคม 2548) pdf
ดำรงค์ตำแหน่งวันที่ 29 สิงหาคม 2548 - 4 กุมภาพันธ์ 2553

กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

KittiSak
นายกิตติศักดิ์  ลัคนทินวงศ์

เปลี่ยนชื่อเป็น “เมธัสสิทธิ์”

Charun
นายจรูญ  พงศาปาน
NatRuethai
นางสาวนาฏฤทัย  นิยมไทย
Niphon
นายนิพนธ์  วงษ์ตระหง่าน
Prayun
นายประยูร  สงค์ประเสริฐ
Maitri
นายไมตรี  วงศ์เลิศ
WiRat
นายวิรัตน์  เอี่ยมเอื้อยุทธ

ChotAnan
นายวิวัฒน์  งามดำรงค์
เปลี่ยน ชื่อ-สกุลเป็น 
“โชติอนันต์  งามดำรงค์ยืนยง”

NatKhaNet
นายสนธินนท์  เกียรติศิริ 
เปลี่ยน ชื่อ-สกุลเป็น
“ณัฏฐ์คเณศ  นัชชาธิติพัทธ์”

SuTham Witchu
นายสุธรรม  วิชชุไตรภพ
SuPhot
นายสุพจน์  พลบุตร
SuraSak
นายสุรศักดิ์  วานิชกิจ
SuWanChai
นายสุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม

ArinChai
นายอรินชัย  อุดมกิจมงคล 

เปลี่ยนชื่อเป็น “ชาติชัย”

Uthai
นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์
Parinya
นายปริญญา  ศิริสารการ
ลาออก 18 มีนาคม 2552

 end02

กลุ่มการผลิตด้านการอุตสาหกรรม

KiatTiPhong
นายเกียรติพงศ์  น้อยใจบุญ
Khachit
นายขจิต  เจริญศิลป์
Chawalit Nim
นายชวลิต  นิ่มละออ
Thawi TeCha
นายทวี  เตชะธีราวัฒน์
PraPhat
นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ
Pricha
นายปรีชา  ส่งวัฒนา
PatthaMa
นางสาวปัทมา  เจียจวบศิลป์
WiSutthi
นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์
SomSak
นายสมศักด  ถนอมวรสิน
Saman O
นายสมาน  โอภาสวงศ์
Samphao
นายสำเภา  วงศ์ทองเหลือ
SuThin
นายสุทิน  ภาศิวะมาศ
Suraphon
นายสุรพล  ว่องวัฒนโรจน์
SaengChai
นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์

Phiphat
นายพิพัฒน์  ปรีดาวิภาต

AnuWat
นายอนุวัฒน์  ธุมชัย
Arun
นายอรุณ  นวลศรี
     

AnoThai
นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ 
ลาออกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 โดยประกาศให้ นายพิพัฒน์ ปรีดาวิภาต ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 75 ง  วันที่ 23 เมษายน 2551)
 pdf

KunLaWat

นายกุลวัชร  หงษ์คู ลาออกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยประกาศให้ นายเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 95 ง  วันที่ 9 มิถุนายน 2551)
 pdf
 

 end02

กลุ่มการผลิตด้านการบริการ

KhomKrit
พลเอก คมกฤช  ศรียะพันธ์
Chatchawan
นายชัชวาล  ศรีวชิราวัฒน์
ThiraPhan Nathi
นายธีรพันธ์  นาทีกาญจนลาภ
nipaporn
นางนิภาพร  พุทธพงษ์
NiMit
นายนิมิตร  สัมพันธารักษ์
PhadungChat
นายผดุงชาติ  วิวัฒนานนท์
PhoRaNi
นางภรณี  ลีนุตพงษ์

Yutthana
นายยุทธนา  กาญจนวงศ์ชัย  
เปลี่ยนชื่อเป็น “บุณยสิทธิ์”

YaiAnong
นางใยอนงค์  ทิมสุวรรณ
Rachan
นายราชันย์  วีระพันธุ์
WanChai
นายวันชัย  วัฒนธาดากุล
Sa nguan
นายสงวน  ลิ่วมโนมนต์
Kasem
นายเกษม  จันทร์น้อย

Sawat
นายสวัสดิ์  แสงบางปลา
SuTham
นายสุธรรม  จิตรานุเคราะห์
Okat
นายโอกาส  เตพละกุล
Kriang
นายเกรียง  วิศิษฎ์สรอรรถ
ลาออก 20 มีนาคม 2552
     

Samak
นายสมัคร  เชาวภานันท์ ลาออกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 โดยประกาศให้ นายเกษม  จันทร์น้อย ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 75 ง  วันที่ 23 เมษายน 2551)  pdf

 end02

กลุ่มในภาคสังคม

PhitNuNat
นายพิษณุนาท  ศรีทะวงศ์
RatchaniPhon
นางรัชนีภรณ์  คุปรัตน์
SuphaPhon
นางสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล

SaNit
นายสานิตย์  พลศรี

Sanan
นายสนั่น  อินทรประเสริฐ
SomPhon
นายสมพร  เทพสิทธา
SaRot
นายสาโรช  วัฒนสโรช
TorPhong
นายต่อพงศ์  เสลานนท์
KhoThom
นายโคทม  อารียา
Tueanchai
นางเตือนใจ  บุรพรัตน์

SaRan
นายศรัณย์  ลีฬหเกรียงไกร

Phiphop
นายพิภพ  ธงไชย
ChanYut
นายชาญยุทธ์  เจนธัญญารักษ์

ChinChoti
นายประเทือง  แสงสังข์
เปลี่ยนชื่อเป็น “ชินโชติ”

Phanat
นายพนัส  ไทยล้วน
Aphon
นายอาภรณ์  สังขวัฒนะ
PraWit
นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา

SuRiRat
นางสาวสุรีรัตน์  ตรีมรรคา
ลาออก 30 ธันวาคม 2552

Wiriya
นายวิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์
ลาออก
20 มีนาคม 2552
 

Nalini
นางนลินี ทวีสิน ลาออกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2549 โดยประกาศให้ นายสานิตย์  พลศรี ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 67 ง  วันที่ 5 มิถุนายน 2549)  pdf

Yuwadi
นางยุวดี  นิ่มสมบุญ  ลาออกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 โดยประกาศให้  นายศรัณย์  ลีฬหเกรียงไกร ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 75 ง  วันที่ 23 เมษายน 2551)  pdf

 end02

กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร

นายธีรวัจน์  นามดวง นายเพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย์ นายภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์ นายวีรวัธน์  ธีรประสาธน์
นายไวยิ่ง  ทองบือ นายสุกิจ  ศิริภัทร์ ว่าที่ร้อยตรี สุรพล  ดวงแข นายหาญณรงค์  เยาวเลิศ
นายเจนวิทย์  ขวัญเพชร นายทรงศักดิ์  ประจงจัด นางนภาทิพย์  จรัสจิรกาล นางสุมณฑา  เหล่าชัย
นายเธียรชัย  มหาศิริ นายวิสุทธิ์   เจตสันติ์

นายไพโรจน์  พลเพชร
ลาออก 13 มีนาคม 2552

นายวิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ
ลาออก 19 มีนาคม 2552

 end02

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชวลิต  อาคมธน นายชุมพล  พรประภา นายณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ นายเนาวรุจน์  ปานเมทนี
นายบุญยงค์  เวชมณีศรี นายพจน์  สะเพียรชัย นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม นายมานิจ  สุขสมจิตร
นายวรพงษ์  รวิรัฐ นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ นายวิจิตร  บุณยะโหตระ ร้อยตรี วิจิตร  อยู่สุภาพ

นายสมควร  รวิรัฐ

เปลี่ยนนามสกุลเป็น “รวิรัช”

นายธวัช  สุวุฒิกุล 

   

นางโสภา  ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ลาออกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2548 โดยประกาศให้ นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 22 ง  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549)  pdf

นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 โดยประกาศให้ นายธวัช  สุวุฒิกุล ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนพิเศษ 67 ง  วันที่ 5 มิถุนายน 2549)  pdf

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com