รายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 3

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 18 ง  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553)
ดำรงค์ตำแหน่งวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 - 20 กรกฎาคม 2557

 กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

นายณัฏฐ์คเณศ  นัชชาธิติพัทธ์ นายทรงศักดิ์  ประจงจัด นายวนิตย์  อาจสาลี นายวรเทพ  วงศาสุทธิกุล
นายวิชัย  ทิตตภักดี นายวิถี  สุพิทักษ์ นายสกลวัธม์  ศิวัตราบุญยกานต์ นายสไกร  พิมพ์บึง
นายสมยศ  ภิราญคำ นายสานิตย์  โชติธนธำรง นายสุพจน์  พลบุตร นายแสงชัย  วสุนธรา
นายอภิสิทธิ์  จั้นอรัญ นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์

นางสาวนาฏฤทัย  นิยมไทย

เปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็น
“นัทฤทัย  ทวีฤทธิ์กุล”
ลาออก 24 มกราคม 2557

นายวิรัตน์  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ลาออก 23 มิถุนายน 2557

 

กลุ่มการผลิตด้านการอุตสาหกรรม

นายขจิต  เจริญศิลป์ นายชวลิต  นิ่มละออ นายชิน  ชินเศรษฐวงศ์ นายทวี  เตชะธีราวัฒน์
นายทวี  ปิยะพัฒนา นายทวีกิจ  จตุรเจริญคุณ นายธนิต  โสรัตน์ นายภาสุร  ตรงจิตตเกษม
นายวรพงษ์  ชอบชื่น นายวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา นายสมพงศ์  นครศรี นายสมมาต  ขุนเศษฐ
นายสมศักดิ์  ถนอมวรสิน นายสันติ  วิลาสศักดานนท์ นายอคิระ  ตีระรัตน์ นายอาภรณ์  สังขวัฒนะ
นายสำเภา  วงศ์ทองเหลือ
เสียชีวิต 2 ธันวาคม 2556
     

 

กลุ่มการผลิตด้านการบริการ

นางกัลยาณี  ธรรมจารีย์ นายชัชวาล  ศรีวชิราวัฒน์ นายชัยพิทักษ์  อึ๋งสินค้าตระกูล นางดารณี  วัธนเวคิน
นายธนา  ไชยประสิทธิ์ นายนิมิตร  สัมพันธารักษ์ นายบุณยสิทธิ์  กาญจนวงศ์ชัย นายปณิธิ  ตั้งผาติ
นางผ่องพรรณ  จงยศยิ่ง นายพงษ์ศักดิ์  อัสสกุล นางภรณี  ลีนุตพงษ์ นางใยอนงค์  ทิมสุวรรณ
นายรุจิพงษ์  ทูปคันโธ นายวันชัย  วัฒนธาดากุล นายวิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์ นายสุทธินันท์  จันทระ
นายโอกาส  เตพละกุล      

 

กลุ่มในภาคสังคม

นายเพชร  นางาม นายไพโรจน์  สุวรรณจันทร์ดี นางสาวจิราพร  ลิ้มปานานนท์ นายอนันต์  เมืองมูลไชย
นางสาวปราศรัย  ประวัติรุ่งเรือง นายวรเดช  อมรวรพิพัฒน์ นายสมพร  เทพสิทธา นางสาวสิริภิญญ์  อินทรประเสริฐ
ร้อยเอก ชาญ  สุปินะ นายต่อพงศ์  เสลานนท์

นายจเด็จ  อินสว่าง
ลาออก 24 กุมภาพันธ์ 2554

นางสุทธินี  เมธีประภา
ดำรงตำแหน่ง 11 พฤษภาคม 2554

นางเตือนใจ  บุรพรัตน์

นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง
ลาออก 12 เมษายน 2554

นายอรัญ  จิตตะเสโน
ดำรงตำแหน่ง 22 มิถุนายน 2554

พ้นจากตำแหน่ง 3 กรกฎาคม 2555

นางวงเดือน เกษมทรัพย์ เกษสุภะ
ดำรงตำแหน่ง 19 กันยายน 2555

นายสมาน โอภาสวงศ์ นายชาญยุทธ์  เจนธัญญารักษ์ นายชินโชติ  แสงสังข์
นายวิทยา  กุลสมบูรณ์  นายอนุวัฒน์  ธุมชัย
เสียชีวิต 17 มิถุนายน 2556
นายอรุณ  นวลศรี
เสียชีวิต 2 เมษายน 2557
 

 

กลุ่มในภาคฐานทรัพยากร

นายกำพล  หาญทวีวงศา นางเกศสุดา  กำแพงทิพย์
เปลี่ยนคำนำหน้านามเป็น “นางสาว”
เปลี่ยนนามสกุลเป็น “ธรรมสาร”
นางโชติกา  สังแก้ว นายนิวัตร  ตันตยานุสรณ์
นางสาวพนิตา  สอนหลักทรัพย์ นางสาวภัทรภร  สิงห์ครา นางสาวสุวรรณา  เจือจาน 
เปลี่ยนคำนำหน้านามเป็น “นาง”
เปลี่ยนนามสกุลเป็น “ศรีรัตนพันธ์”
นางอรพิน  จำปาเนตร
นายจารุวัฒน์  กิตติวัฒนะโชค นายธนัช  ประกายบุษราคัม นายภราดร  นุชิตศิริภัทรา นายศุภชัย  วัฒนสโรช
นายมังกร  ธนสารศิลป์ นายพณิชชา  ภัทรทวีวนิช นายบุญส่ง  ไข่เกษ
ลาออก 28 กุมภาพันธ์ 2557
นายสวาท  สุทธิอาคาร

 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจำเนียร  จวงตระกูล นายชวลิต  อาคมธน นางสาวแตงอ่อน  มั่นใจตน นายเนาวรุจน์  ปานเมทนี
นายบุญยงค์  เวชมณีศรี นายประทีป  ตั้งมติธรรม

นายมานิจ  สุขสมจิตร
ลาออก 1 ตุลาคม 2555

นายอาณัฐชัย  รัตตกุล
ดำรงตำแหน่ง 29 พฤศจิกายน 2555

นายวรพล  โสคติยานุรักษ์
ลาออก 30 กันยายน 2554

นายประสิทธิ์  จงอัศญากุล
ดำรงตำแหน่ง 23 มกราคม 2555

นายสมควร  รวิรัช นายสมประสงค์  บุญยะชัย นายสุปรีดิ์  วงศ์ดีพร้อม นายสุพจน์  พฤกษานานนท์
นางอัมพร  จิตรานุเคราะห์ นายสุธรรม  เจริญพรวัฒนา
เสียชีวิต 26 ธันวาคม 2555
   
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com