ตามมาตรา 6 (2) พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาสมาชิก โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาสมาชิก วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 6 คณะ ดังต่อไปนี้

  1. คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการเกษตร
  2. คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการอุตสาหกรรม
  3. คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการบริการ
  4. คณะอนุกรรมการกลุ่มในภาคสังคม
  5. คณะอนุกรรมการกลุ่มในภาคฐานทรัพยากร
  6. คณะอนุกรรมการกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com