1.  นายสิปปนนท์  เกตุทัต
 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ประธานกรรมการ
2.  นายปิติพงศ์   พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรรมการ
3.  นายเกริกไกร  จีระแพทย์
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 กรรมการ
4.  นายมนู  เลียวไพโรจน์
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 กรรมการ
5.  นายสมใจนึก  เองตระกูล
 ปลัดกระทรวงการคลัง
 กรรมการ
6.  นายธนู  กุลชล
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 กรรมการ
7.  นายธัชชัย  สุมิตร
 อธิการบดีจุฬาลงกรณ้มหาวิทยาลัย
 กรรมการ
8.  นางสุมณฑา  พรหมบุญ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 กรรมการ
9.  นายศิโรจน์  ผลพันธิน
 อธิการบดีสถาบันราชภัฎสวนดุสิต
 กรรมการ
10.  นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
11.  นายเออร์วิน  มูลเลอร์
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
12.  นางสาวสิริมาศ  วัฒนะโชติ
 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
 กรรมการ
13.  นายสุชัย  ออสุวรรณ
 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 กรรมการ
14.  นายพนัส  ไทยล้วน
 ผู้แทนสหภาพแรงงาน
 กรรมการ
15.  นางเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนด้านการพัฒนาชุมชนชนบท ฯลฯ
 กรรมการ
16.  นางดาราวรรณ  ธรรมารักษ์
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนด้านการพัฒนาชีวิตของเด็ก ฯลฯ
 กรรมการ
17.  นายไพโรจน์  พลเพชร
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนด้านสิทธิ์เสรีภาพของประชาชน
 กรรมการ
18.  นายพิภพ  ธงไชย
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนด้านการสาธารณะสุข ฯลฯ
 กรรมการ
19.  นายสุรศักดิ์  รวัสตร์มงคล
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านหลังสือพิมพ์
 กรรมการ
20.  นายทรงฤทธิ์  คุ้มรักษ์
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านวิทยุกระจายเสียง
 กรรมการ
21.  พลตรีเกียติคุณ  สุทธิรักษ์
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านวิทยุโทรทัศน์
 กรรมการ
22.  นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม
 เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เลขานุการ
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com