1.  นายพนัส   สิมะเสถียร
 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ประธานกรรมการ
2.  นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล
 ปลัดกระทรวงการคลัง
 กรรมการ
3.  นายบรรพต  หงษ์ทอง
 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรรมการ
4.  นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 กรรมการ
5.  นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 กรรมการ
6.  ผศ.ดร.จันจิรา  วงษ์ขมทอง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
 กรรมการ
7.  นายพรชัย  มงคลวนิช
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
 กรรมการ
8.  รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 กรรมการ
9.  รศ.มานพ  พราหมณโชติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 กรรมการ
10.  นายวิโรจน์  อมตกุลชัย
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
11.  นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
12.  นางสาวสิริมาศ  วัฒนะโชติ
 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
 กรรมการ
13.  นายวัฒนศักดิ์  จังจรูญ
 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 กรรมการ
14.  นายนพพนธ์  ไทยล้วน
 ผู้แทนสหภาพแรงงาน
 กรรมการ
15.  นายศรีสุวรรณ  ควรขจร
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชุมชนชนบท ฯลฯ
 กรรมการ
16.  นายนิมิตร์  เทียมอุดม
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชีวิตของเด็ก ฯลฯ
 กรรมการ
17.  นายสุธรรม  เจริญพรวัฒนา
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฯลฯ
 กรรมการ
18.  นายโกศล  พละกลาง
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ
 กรรมการ
19.  นายตุลย์  ศิริกุลพิพัฒน์
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านหนังสือพิมพ์
 กรรมการ
20.  นางสาวลักษมี  ศรีสมเพชร
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านวิทยุกระจายเสียง
 กรรมการ
21.  นายพัชระ  สารพิมพา
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านวิทยุโทรทัศน์
 กรรมการ
22.  นางสาวพรรณราย  ขันธกิจ
 เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เลขานุการ
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com