1.  นายพนัส   สิมะเสถียร
 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ประธานกรรมการ
2.  นายไพจิตร์  วราชิต
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 กรรมการ
3.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรรมการ
4.  นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 กรรมการ
5.  นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์
 ปลัดกระทรวงการคลัง
 กรรมการ
6.  ผศ.ดร.จันจิรา  วงษ์ขมทอง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 กรรมการ
7.  นายพรชัย  มงคลวนิช
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
 กรรมการ
8.  รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
 กรรมการ
9.  รศ.มานพ  พราหมณโชติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 กรรมการ
10.  นายสุธรรม  จิตรานุเคราะห์
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
11.  นายอนันต์  สุ่นปาน
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
12.  นางสาวสิริมาศ  วัฒนะโชติ
 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
 กรรมการ
13.  นางสาวสุรวงศ์  วรรณปักษ์
 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 กรรมการ
14.  นายพนัส  ไทยล้วน
 ผู้แทนสหภาพแรงงาน
 กรรมการ
15.  นายเมธัสสิทธิ์  ลัคนทินวงศ์
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชุมชนชนบท ฯลฯ
 กรรมการ
16.  นายเดชา  เปรมฤดีเลิศ
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชีวิตของเด็ก ฯลฯ
 กรรมการ
17.  นายอรรถการ  ตฤษณารังสี
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฯลฯ
 กรรมการ
18.  นายสาโรช  วัฒนสโรช
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ
 กรรมการ
19.  นายอำนาจ  จงยศยิ่ง
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านหนังสือพิมพ์
 กรรมการ
20.  นายวชิระ  เกศะรักษ์
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านวิทยุกระจายเสียง
 กรรมการ
21.  นายวิชิต  เอื้ออารีวรกุล
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านวิทยุโทรทัศน์
 กรรมการ
22.  นางสาวเยาวลักษณ์  สุขวิวัฒนพร
 เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เลขานุการ
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com