1.  นายพารณ   อิศรเสนา ณ อยุธยา
 ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ประธานกรรมการ
2.  นายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์
 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 กรรมการ
3.  นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ
 ปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรรมการ
4.  นายวิเชียร  ชวลิต
 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กรรมการ
5.  นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 กรรมการ
6.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์  กมลรัตนกุล
 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กรรมการ
7.  ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการ
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 กรรมการ
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท  เหลืองบุตรนาค
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 กรรมการ
10.  นายสุวันชัย  แสงสุขเอี่ยม
 ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
11.  นายธนารักษ์   พงษ์เภตรา
 ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
12.  นางสาวชุลีพร  น่วมทนง
 ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
 กรรมการ
13.  นายจีรพัฒน์  งามสง่า
 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
 กรรมการ
14.  นายอาวุธ  ภิญโญยง
 ผู้แทนสหภาพแรงงาน
 กรรมการ
15.  นายเมธัสสิทธิ์  ลัคนทินวงศ์
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชุมชนชนบท ฯลฯ
 กรรมการ
16.  นายสมชาย  แสงสว่าง
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชีวิตของเด็ก ฯลฯ
 กรรมการ
17.  นายอนุชา  สุรางคนารมภ์
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน ฯลฯ
 กรรมการ
18.  นายสมพร  เทพสิทธา
 ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ด้านการสาธารณสุข การศึกษา ฯลฯ
 กรรมการ
19.  นางอุบลนัดดา  สุภาวรรณ
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านหนังสือพิมพ์
 กรรมการ
20.  นางสาวนัทฤทัย  ทวีฤทธิ์กุล
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านวิทยุกระจายเสียง
 กรรมการ
21.  นายมนตรี  กล่อมแก้ว
 ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการด้านวิทยุโทรทัศน์
 กรรมการ
22.  นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี
 เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 เลขานุการ
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com