คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการเกษตร

1

นายกำพล 

อดุลวิทย์

ประธาน

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

2

นายนิยม 

ไวยรัชพานิช

รองประธาน

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

3

นายภิรมย์

ศรีจันทร์

ผู้แทนภาคราชการ

4

นายศิริพล

ยอดเมืองเจริญ

ผู้แทนภาคราชการ

5

นายธีระ

สูตะบุตร

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

6

นายธันว์

ออสุวรรณ

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

7

นายจำรัส

ไชยลังกา

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

8

นายสมพงษ์

ตะระแจ่ม

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

9

นางสุภา

ใยเมือง

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

10

นายวิฑูรย์

เลี่ยนจำรูญ

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

11

นายปรีชา

ทิวะหุต

ผู้แทนสื่อมวลชน

12

นางเตือนใจ

สินธุวณิก

ผู้แทนสื่อมวลชน

 


คณะอนุกรรมการการผลิตด้านอุตสาหกรรม
 

1

นายสุรชัย 

เถลิงโชค

ประธาน

ผู้แทนภาคราชการ

2

นายวิชิต 

ตันติอนุนานนท์

รองประธาน

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

3

นายชวาลวุฑฒ

ไชยนุวัติ

ผู้แทนภาคราชการ

4

นายนำยุทธ

สงค์ธนาพิทักษ์

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

5

นายกฤษณพงศ์

กีรติกร

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

6

นายเสก

บุญบรรลุ

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

7

นายทวี

ดียิ่ง

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

8

นายปัญญา

อาจเอื้อ

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

9

นางชรินทร์

ดวงดารา

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

10

นายประสิทธิ์

ค่ายกนกวงศ์

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

11

นายสมชาย

แสวงการ

ผู้แทนสื่อมวลชน

12

นายวีระศักดิ์

ภู่พันธ์ศรี

ผู้แทนสื่อมวลชน

 

 

คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการบริการ

1

นางสาวอรจิต 

สิงคาลวณิช

ประธาน

ผู้แทนภาคราชการ

2

นางมานิต 

บุญประเสริฐ

รองประธาน

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

3

นายเรืองศักดิ์

ลอยกุลนันท์

ผู้แทนภาคราชการ

4

นายพินิต

รตะนานุกูล

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

5

นายวัชระ

พรรณเชษฐ์

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

6

นายสมยศ

แช่มช้อย

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

7

นางอัญชัญ

รอดสีมา

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

8

นายวรชาติ

อหันทริก

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

9

นางสาวสารี

อ๋องสมหวัง

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

10

นายไพบูลย์

แก้วเพทาย

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

11

นายสุรศักดิ์

จิรวัสตร์มงคล

ผู้แทนสื่อมวลชน

12

นายทรงฤทธิ์

คุ้มรักษ์

ผู้แทนสื่อมวลชน

 

 คณะอนุกรรมการการกลุ่มในภาคสังคม

1

นายพรชัย 

มาตังคสมบัติ

ประธาน

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

2

นายวิสสุต 

เศรษฐบุตร

รองประธาน

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

3

นายศิวะ

ศิริเสาวลักษณ์

ผู้แทนภาคราชการ

4

นายนรนิติ

เศรษฐบุตร

ผู้แทนภาคราชการ

5

นายมาณพ

ภาษิตวิไลธรรม

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

6

นางวิไล

เกียรติศรีชาติ

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

(12 มีนาคม – 4 พฤษภาคม)

นายคมสัน

ดียิ่ง

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

(30 พฤษภาคม – 7 สิงหาคม)

7

นายกฤษฏา

ต่อวงษ์

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

8

นายจำลอง

โหงนาค

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

9

นายนิมิตร

เทียนอุดม

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

10

นางทิชา

ณ  นคร

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

11

นายสมบัติ

กิ่งกาญจนวงศ์

ผู้แทนสื่อมวลชน

12

นายอนันต์

บุญเจริญ

ผู้แทนสื่อมวลชน

 

คณะอนุกรรมการกลุ่มในภาคฐานทรัพยากร

1

นายอำพน 

กิตติอำพน

ประธาน

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

2

นายอนันต์ 

สุวรรณปาล

รองประธาน

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

3

นายปัญญา

การพานิช

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

4

นายผาสุข

กุลละวณิชย์

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

5

นายมานะผล

ภู่สมบุญ

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

6

นายไพรัช

บูรพชัยศรี

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

7

นายพิชิต

พระปัญญา

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

8

นายชัยพร

จันทนา

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

9

นายศรีสุวรรณ

ควงขจร

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

10

นายวีรวัธน์

ธีรประสาธน์

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

11

นายตรัยเทพ

เทวะผลิน

ผู้แทนสื่อมวลชน

12

นายธงทอง

จันทรางศุ

ผู้แทนสื่อมวลชน

 

คณะอนุกรรมการการกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

1

นางศรีศักดิ์

ไทยอารี

ประธาน

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

2

นางสาวกรวีร์ 

ศรีกิจการ

รองประธาน

ผู้แทนสื่อมวลชน

3

นายเชิดชัย

ขันธ์นะภา

ผู้แทนภาคราชการ

4

นายสิทธิ

บุญยรัตผลิน

ผู้แทนภาคราชการ

5

นายธัชยัย

สุมิตร

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

6

นายธนู

กุลชล

ผู้แทนสถาบันการศึกษา

7

อนายอิทธินันท์

บุญยนิตย์

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

8

นายประเสริฐ

หวังรัตนปราณี

ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต

9

นายเสน่ห์

ตันติเสนาะ

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

10

นายเนาวรุจน์

ปานเมทนี

ผู้แทนสหภาพแรงงาน

11

นายเดช

พุ่มคชา

ผู้แทนองค์การภาคเอกชน

12

นายเทวัญ

ลีลาปฐมชัย

ผู้แทนสื่อมวลชน

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com