คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการเกษตร
1. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ ประธาน ผู้แทนภาคราชการ
2. นายสมภพ  เพชรรัตน์ รองประธาน ผู้แทนสถาบันการศึกษา
3. นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์   ผู้แทนภาคราชการ
4. นายไพโรจน์  วิริยจารี   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นายสุธรรม  เฮ่าบุญ   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
6. นางสาวจีระพรรณ  แก่นศึกษา   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นายธานี  แตงจีน   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายณัฏฐ์พัฒน์  ปัตตายะโก   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายชาญยุทธ  ชาวข้าวไร่   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นายวรินทร์พงศ์  ศรีสันต์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นางกชพร  กันทะวงค์   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นางสาวณิชกานต์  ไชยปัญโญ   ผู้แทนสื่อมวลชน
         
คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการอุตสาหกรรม
1. นายเสนีย์  สุวรรณดี ประธาน ผู้แทนสถาบันการศึกษา
2. นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี รองประธาน ผู้แทนภาคราชการ
3. นายโกศล  ใจรังษี   ผู้แทนภาคราชการ
4. นายวรพจน์  ขำพิศ   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นายเสกสรรค์   ธะในสวรรค์   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
6. นายภิรมย์  ตองจริง   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นายพิชิต  พระปัญญา   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายจำรัส  ไชยลังกา   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายปณพล  ธรรมพรหมกุล   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นายสมคิด  สุขประเสริฐ   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายนำชัยชนะ  ดีวิ   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นายสุมานิน  แพทย์คุณ   ผู้แทนสื่อมวลชน
 
คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการบริการ
1. นายสมยศ  แช่มช้อย ประธาน ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
2. นายสมชาย  รัตนมาลาวงศ์ รองประธาน ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
3. ว่าที่ร้อยตรีฉลอง  ทองแผ่   ผู้แทนภาคราชการ
4. นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์   ผู้แทนภาคราชการ
5. นายสมศักดิ์  รุ่งเรือง   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
6. นางปราณี  สังขะตะวรรธน์   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
7. นายสุพจน์  ฉิมท้วม   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายมานะ  คุ้มกระโทก   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายพงษ์ศักดิ์  ขุนหอม   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นางมณฑา  ดอกจันทร์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายบรรหาร  บุญเขต   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. 12. นายกิจธิพัฒน์  ทัศวิล   ผู้แทนสื่อมวลชน
         
คณะอนุกรรมการกลุ่มในภาคสังคม
1. นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา ประธาน ผู้แทนภาคราชการ
2. นายนิมิตร์  เทียนอุดม รองประธาน ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
3. นายสมควร  หาญพัฒนชัยกูร   ผู้แทนภาคราชการ
4. นายชวลิต  หมื่นนุช   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นายประดิษฐ์  เถกิงรังสฤษดิ์   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
6. นางอัมพร  วิริยะไพบูลย์   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นายวิเทศก์  เรืองศรี   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
8. นางสาวจรินภร  นิยม   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายอาทิตย์  มีปากดี   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
10. นางราณี  โสรัตน์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายวีระพงษ์  ลิ้มธนสาร   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นายสมยศ  นะลำเลียง   ผู้แทนสื่อมวลชน
         
คณะอนุกรรมการกลุ่มในภาคฐานทรัพยากร
1. นายบัญชา  เกิดมณี ประธาน ผู้แทนสถาบันการศึกษา
2. นายสุประดิษฐ์  สอิด รองประธาน ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
3. นายเสมอ  ลิ้มชูวงศ์   ผู้แทนภาคราชการ
4. นายวีระ  เรืองสุขศรีวงศ์   ผู้แทนภาคราชการ
5. นายสุวิชากร  ชินะผา   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
6. นางสาวสวรรยา  โอภาสกรกุล   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นายศักดิ์นรินทร์  ยาน้ำทอง   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายชัยชนะ  ชลิตานนท์   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายเดช  พุ่มคชา   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นางสาวจินดารัตน์  วุฒิรัญญกูล   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายทัศภูมิ  โสภาวรรณ์   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นายสุวัฒชัย  มูลากูล   ผู้แทนสื่อมวลชน
         
คณะอนุกรรมการกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นางวณี  สัมพันธารักษ์ ประธาน ผู้แทนภาคราชการ
2. นายสิทธิชัย  ทัดศรี รองประธาน ผู้แทนสถาบันการศึกษา
3. นายอำนวย  กาจีนะ   ผู้แทนภาคราชการ
4. นางสาวจุไรรัตน์  ดวงเดือน   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นายสมศักดิ์  ไชยเดช   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
6. นายเสถียร  อัศวจิตต์ภักดี   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นางกัลยา  จงประดิษฐ์นันท์   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นางสาวรังรอง  ขุนทรง   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายบารมี  ชัยรัตน์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นางสิริลักณ์  สุขประเสริฐ   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายทรงพล  แก้วปทุมทิพย์   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นายณัฐ  รองสวัสดิ์   ผู้แทนสื่อมวลชน
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com