คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการเกษตร
1. นายสุรพงษ์  ปรารศิลป์ ประธาน ผู้แทนภาคราชการ
2. นายสิงห์ทอง  ชินวรรังสี รองประธาน ผู้แทนภาคราชการ
3. นายวินัย  วีระวัฒนานนท์      ผู้แทนสถาบันการศึกษา
4. นายสุรชัย  มัจฉาชีพ   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นายวิรัช  เกลียวปฏินันท์   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
6. นายธฤต  โอภาสวงศ์   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นายจำรัส  ไชยลังกา   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายนคร  สุทธิประวัติ   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายคมสัน  หุตะแพทย์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นางวัฒนา  วัฒนสโรส   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายสรศักดิ์  รุ่งพรรณพาณิชย์   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์   ผู้แทนสื่อมวลชน

 

คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการอุตสาหกรรม

1. นายมนู  เลียวไพโรจน์ ประธาน ผู้แทนภาคราชการ
2. นางสุมลมาลย์ กัลยาศิริ รองประธาน ผู้แทนภาคราชการ
3. นายวิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
4. นายบัญชา เกิดมณี   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นายมานะผล  ภู่สมบุญ   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
6. นายไพบูลย์  พลสุวรรณา   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นายสุชาติ   ไทยล้วน   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายพิชิต   พระปัญญา   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายปณพล  ธรรมพรหมกุล   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นายสุเทพ  ไกรสมสาตร์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายพิเชียร  อำนาจวรประเสริฐ   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นายจิระ  ห้องสำเริง   ผู้แทนสื่อมวลชน

 

คณะอนุกรรมการการผลิตด้านการบริการ
1. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต ประธาน ผู้แทนภาคราชการ
2. นายสมยศ  แช่มช้อย รองประธาน ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
3. นายสาธิต  รังคสิริ   ผู้แทนภาคราชการ
4. นายชวลิต  หมื่นนุช   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นางสาวมัทนา  สานติวัตร   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
6. นายประสาธน์  เกียรติไพบูลย์กิจ   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นายจิรายุ   มั่นใจ   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายสมศักดิ์  ดวงรัตน์   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายวัลลภ  พิชญ์พงศ์ศา   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นายสุรศักดิ์  เตชเอกสิทธิ์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายสมภพ  จันทร์ฟัก   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นางรุ่งมณี เมฆโสภณ   ผู้แทนสื่อมวลชน

 

คณะอนุกรรมการกลุ่มในภาคสังคม
1. นายจารุพงศ์  พลเดช ประธาน ผู้แทนภาคราชการ
2. นายศิริ  เปรมปรีดิ์   ผู้แทนภาคราชการ
3. นายเฉียบ  ไทยยิ่ง   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
4. นายนิยม  บุญพิคำ   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นางสาวชุติมา  บุญมี   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
6. นายพรรณไทย  ไทยชน   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นางสาววรวรรณ  ยวงลำใย   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายอาวุธ  ภิญโญยง   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นางราณี  โสรัตน์   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นางบัวผิน  โตทรัพย์   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. 12. นายไพศาล  มังกรไชยา   ผู้แทนสื่อมวลชน

 

คณะอนุกรรมการกลุ่มในภาคฐานทรัพยากร
1. ว่าที่ร้อยตรีขันธ์ชัย  วิจักขณะ ประธาน ผู้แทนภาคราชการ
2. นายประวัติ  ถีถะแก้ว รองประธาน ผู้แทนภาคราชการ
3. นายสนิท  อักษรแก้ว   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
4. นางสาวอนงคณ์ หัมพานนท์   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
5. นายสมพงษ์  ตันเจริญผล   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
6. ร้อยตรีอวยชัย  วีรวรรณ   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นางศรีภูมิ    ดีวิ   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นายชัยพร    จันทนา   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายเกียรติ  โกศัยสุนทร   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นางสุภา  ใยเมือง   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายก่อเขต  จันทร์เลิศลักษณ์   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช   ผู้แทนสื่อมวลชน

 

คณะอนุกรรมการกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นายบุญเสริม วีสกุล ประธาน ผู้แทนสถาบันการศึกษา
2. นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี รองประธาน ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
3. นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจ   ผู้แทนภาคราชการ
4. นางชูจิรา  กองแก้ว   ผู้แทนภาคราชการ
5. นายเรือน  สมณะ   ผู้แทนสถาบันการศึกษา
6. นายเกียรติ  สิทธีอมร   ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต
7. นางอัญชัญ  รอดสีมา   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
8. นางกัลยา  จงประดิษฐ์นันท์   ผู้แทนสหภาพแรงงาน
9. นายเจริญ  คัมภีรภาพ   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
10. นายบำเพ็ญ  เขียวหวาน   ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
11. นายพนา  ทองมีอาคม   ผู้แทนสื่อมวลชน
12. นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์   ผู้แทนสื่อมวลชน
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com