ตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 21 คน ประกอบด้วย

 1. ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน
 2. ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน
 3. อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 3 คน
 4. อธิการบดีของสถาบันราชภัฎและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน
 5. ผู้แทนสถาบันภาคการผลิต จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
  1. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1 คน
  2. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1 คน
  3. ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย 1 คน
  4. ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 1 คน
 6. ผู้แทนสหภาพแรงงาน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน
 7. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน จำนวน 4 คน ซึ่งเลือกกันเองในแต่ละด้าน ๆ 1 คน จากองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้
  1. ด้านการพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนาชุมชนเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการการเกษตรทางเลือก หรือการจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  2. ด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์หรือผู้ป่วย
  3. ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิของผู้บริโภค การส่งเสริมประชาธิปไตย หรือการพัฒนาแรงงาน
  4. ด้านการสาธารณสุข การศึกษา หรือศิลปวัฒนธรรม
 8. ผู้แทนองค์กรสื่อมวลชน ซึ่งเลือกกันเองกิจการละ 1 คน ดังต่อไปนี้
  1. ด้านหนังสือพิมพ์ 1 คน
  2. ด้านวิทยุกระจายเสียง 1 คน
  3. ด้านวิทยุโทรทัศน์ 1 คน

ให้เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com