S Kittirat2
นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 21 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

sub porntipนางพรทิพย์  โรจน์ธำรงค์  
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง ปัจจุบัน
sub hirunya
นางสาวหิรัญญา  บุญจำรูญ  
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่ง 5 สิงหาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน

sarun
นายสรัล  สินุธก
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง

ดำรงตำแหน่ง 10 กันยายน 2556 ถึง ปัจจุบัน

 

nipon
นายนิพนธ์  เพ็ญจันทร์ 
ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน

jaruschome
นางจรัสโฉม  วีระพรวณิชย์กุล 
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2557

anan
นายอนันต์  เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและประสาน
การมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย
ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2558

end02

 

 

S Changthong2
นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2553 ถึง 4 เมษายน 2555

sub porntip 
นางพรทิพย์  โรจน์ธำรงค์
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง ปัจจุบัน


นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต
รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 16 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 30 กันยายน 2554

 

hirunya
นางสาวหิรัญญา  บุญจำรูญ
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
ดำรงตำแหน่ง 20 กันยายน 2553 ถึง 9 สิงหาคม 2556

 

porntip
นางพรทิพย์  โรจน์ธำรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2554 ถึง 31 ตุลาคม 2554

sridsumpan
นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต

ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่ง 20 กันยายน 2553 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554

jaruschome
นางจรัสโฉม  วีระพรวณิชย์กุล
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ดำรงตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2557

porntip

นางพรทิพย์  โรจน์ธำรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ดำรงตำแหน่ง 29 ตุลาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2554

 

anan
นายอนันต์  เฉลิมชัย
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและประสาน
การมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย
ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2558 
end02

   

S Yaowalak2   
นางสาวเยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2553

hirunya
นางสาวหิรัญญา  บุญจำรูญ

ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
ดำรงตำแหน่ง 20 กันยายน 2553 ถึง 9 สิงหาคม 2556

porntip
นางพรทิพย์  โรจน์ธำรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
ดำรงตำแหน่ง 8 มกราคม 2550 ถึง 19 กันยายน 2553

 

sridsumpan
นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต
ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 20 กันยายน 2553 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554

 hirunya
นางสาวหิรัญญา  บุญจำรูญ
ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 25 มิถุนายน 2551 ถึง 19 กันยายน 2553

sridsumpan
นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต 
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ดำรงตำแหน่ง 8 มกราคม 2550 ถึง 19 กันยายน 2553

 

sataporn
นายสถาพร  วชิรโรจน์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและประสาน
การมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย
ดำรงตำแหน่ง 20 กันยายน 2553 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2554
end02


S Phannarai2
นางสาวพรรณราย ขันธกิจ
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2551

sub yaowaluk
นางสาวเยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร
 
รอง
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 30 มีนาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551

porntip
นางพรทิพย์  โรจน์ธำรงค์
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
ดำรงตำแหน่ง 8 มกราคม 2550 ถึง 19 กันยายน 2553

 

hirunya
นางสาวหิรัญญา  บุญจำรูญ
ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 25 มิถุนายน 2551 ถึง 19 กันยายน 2553

yaowaluk

นางสาวเยาวลักษณ์ สุขวิวัฒนพร
ผู้อำนวยการ
สำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง 8 มกราคม 2550 ถึง 29 มีนาคม 2550

sridsumpan
นายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต
ผู้อำนวยการ
สำนักวิชาการ
ดำรงตำแหน่ง 8 มกราคม 2550 ถึง 19 กันยายน 2553


sataporn
นายสถาพร  วชิรโรจน์
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมและประสาน
การมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย
ดำรงตำแหน่ง 8 มกราคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2553
end02

    

S Amphon2
นายอำพน กิตติอำพน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำรงค์ตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 พฤศจิกายน 2547

end02

 

S Chakamon2
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึง 30 กันยายน 2547

end02

 

S Sansoen2
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2543 - 31 มกคาคม 2545

   
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com