วิสัยทัศน์

 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ด้วยหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1   สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พันธกิจที่ 2   พัฒนาระบบการดำเนินการต่างๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ให้มี ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความโปร่งใส 

พันธกิจที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารงบประมาณ ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจที่ 4   เป็นหน่วงงานทางวิชการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงาน เพื่อการสนับสนุน การทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาระบบงานของหน่วยงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ค่านิยมหลัก

STI - L (สติ - ปัญญา)

S : Service (หัวใจบริการ)
T : Teamwork (ทำงานเป็นทีม)
I  : Integrity (ความซื่อสัตย์)
L : Learning (การเรียนรู้)

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com